سلام،

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به محضر همگان تهنیت عرض می نمایم. اجازه دهید به همین مناسبت اثری مرتبط را خدمتتان تقدیم کنم. در آلبوم انتظار دل که يکی از مجموعه آثار جاودانه آقای شجريان است، حضرتش غزل معروف سنايی را در افشاری اجرا و عرضه کرده است، که تقديم می‌کنم:

 

ملکا ذکر تو گويم که تو پاکی و خدايی

نروم جز به همان ره که توام راهنمايی

 

همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم

همه توحيد تو گويم که به توحيد سزايی

 

تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری

احد بی‌زن و جفتی، ملک کامروايی  **

 

نه نيازت به ولادت، نه به فرزندت حاجت

تو جليل‌الجبروتی، تو نصيرالامرايی  **

 

تو حکيمی، تو عظيمی، تو کريمی، تو رحيمی

تو نماينده فضلی، تو سزاوار ثنايی

 

بری از رنج و گدازی، بری از درد و نيازی

بری از بيم و اميدی، بری از چون و چرايی  **

 

بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبيهی

بری از صورت و رنگی، بری از عيب و خطايی  **

 

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نيايی

 

نبد اين خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی، نه بگردی، نه بکاهی، نه فزايی  **

 

همه عزی و جلالی، همه علمی و يقينی

همه نوری و سروری، همه جودی و جزايی  **

 

همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی

همه بيشی تو بکاهی، همه کمی تو فزايی  **

 

احد ليس کمثله، صمد ليس له ضد

لمن‌الملک تو گويی که مر آن را تو سزايی  **

 

لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهايی

 

** اين ابيات در آواز نيامده است.
+ نوشته شده توسط محمود در پنجشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 20:32 |